WIJC beleidsplan

1. INLEIDING

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ luidt een aloud gezegde. De discussie over het jeugdvoetbal, de jeugd zelf en de opleiding en begeleiding daarvan wordt bij heel veel verenigingen gevoerd. De kernvraag daarbij is vrijwel altijd hetzelfde, namelijk:

Hoe komen we tot een jeugdvoetbal opleiding die:
1. een structurele verbetering van het niveau van alle jeugdspelers oplevert;
2. de jeugdteams op termijn naar een hoger competitieniveau brengt en houdt;
3. een goede doorstroming naar de senioren waarborgt;
4. ook de recreatieve spelers aan de club bindt en deze behoudt.

Eén vraag en vele, vele antwoorden. Eén antwoord staat echter vast ; met het invoeren, bewaken en waar nodig bijsturen van een duidelijke trainings- en voetbalstructuur binnen de jeugdafdeling en opleiding zal er een rode draad zichtbaar worden en naar verwachting zijn vruchten gaan afwerpen op termijn.

Het hier gepresenteerde jeugdvoetbalplan van WIJC bevat een structuur maar dient men te zien als een dynamisch, voorwaardenscheppend instrument dat aan continue evaluatie onderhevig zal zijn en daar waar dat nodig is direct kan en zelfs moet worden bijgesteld.

Het is dus goed mogelijk dat het plan bij een aantal taken, taakverdelingen en/of omschrijvingen afwijkt van de huidige organisatie maar ook deze kunnen uiteraard worden aangepast daar waar dat nodig is/wordt geacht.

Een jeugdvoetbalplan bevat tegenstellingen! Selectietrainers dienen naar de spelers toe de prestatie op de voorgrond te stellen, terwijl men zelf het leerproces als uitgangspunt dient te nemen. En er zijn meer facetten die het uitvoeren van een jeugdplan kunnen en zullen bemoeilijken, maar het daarom ook zo boeiend maakt. Waakzaamheid en alertheid is dan ook het steekwoord in de uitvoering van het plan.

In dit jeugdvoetbalplan staat alles in het teken van de jeugdvoetballer en hoewel degene die de opleiding moeten verzorgen van onschatbare waarde zijn dienen zij zich toch geheel ondergeschikt te maken aan de belangen van de speler(s) en de vereniging. Trainers die de prestatie voorop stellen passen dan ook niet in de uitvoering van dit jeugdvoetbalbeleidsplan. Uitzonderingen daargelaten mag de prestatiedrang niet ten koste van de ontwikkeling van de jeugdspelers gaan. De ultieme uitdaging van het toekomstige kader dient te zijn uitvoering te geven aan het jeugdvoetbal plan en op de middenlange termijn de geformuleerde doelstellingen te behalen.

Organisatie:
Naast het technische gedeelte omtrent het voetbal is het organisatorische kader rond het jeugdvoetbal ook van elementair belang. Zonder vrijwilligers in de vorm van ouders of andere die hun tijd beschikbaar stellen en functioneren in commissies, als leider of als trainer kan WIJC niet voortbestaan. Dit zal naar de toekomst toe ook ten allen tijden een belangrijk aandachtspunt blijven.

Omdat WIJC voortkomt uit v.v. Wacker en IJhorst is dit beleids- en organisatieplan ook van belang voor het neerzetten van een duidelijke structuur binnen de jeugdcommissie. WIJC is een commissie, welke deel uitmaakt van v.v. Wacker. Tussen de besturen van de beide moederverenigingen is in 2008 afgesproken dat het jeugdbestuur van WIJC rechtstreeks wordt gekoppeld aan het bestuur van v.v. Wacker. Vanuit die optiek is het ook van essentieel belang om heldere afspraken te maken omtrent taken en verantwoordelijkheden binnen het totale jeugdgebeuren. Het gaat hier om de verantwoordelijkheden van commissies en functies en verantwoordelijkheden binnen WIJC van leiders, trainers, coördinatoren e.d.

Leeswijzer:
In hoofdstuk 2 van dit beleids- en organisatieplan WIJC wordt ingegaan op de voetbaltechnische doelstellingen van WIJC. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op organisatie van WIJC, de verschillende functies en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gedragsregels zoals die vanuit WIJC worden gezien en hoe wij als WIJC wensen te functioneren. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het voetbaltechnische gebeuren. Ieder voetbaljaar wordt er een kalender uitgegeven waarin de activiteiten in dat jaar staan aangegeven. Dit betreft o.a. de vergaderingen voor leiders/trainers, activiteiten e.d. In hoofdstuk 6 wordt hier globaal op ingegaan. Publicatie hiervan vindt plaats op de website van WIJC, de beide clubbladen of verspreiding via leiders en trainers (mondeling/e-mail). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de begroting en de jaarlijkse verantwoording.2 DOELSTELLINGEN WIJC

Het jeugdplan is bedoeld voor alle jeugdspelers (A t/m F-teams). Zij vormen de basis van WIJC en moeten de continuïteit van WIJC en de beide moederverenigingen naar de toekomst toe waarborgen.

De doelstellingen van WIJC zijn:
 Spelers in staat te stellen de voetbalsport met een maximum aan plezier te laten beoefenen en beleven. De 3 P’s zijn van belang: Plezier, Presentatie en Prestatie.
 WIJC een omgeving te laten zijn waarbij naast het voetbal ook een gezelligheid belangrijk aspect vormt;
 Vanuit WIJC ook sociale vaardigheden en mentale weerbaarheid van kinderen te versterken/vergroten;
 Jeugdspelers een voetbalopleiding bieden die hen in staat stelt hun aanwezige en/of potentiële vaardigheden ten volle te kunnen ontwikkelen en benutten;
 Een duidelijke structuur brengen in de kwaliteit van de opleiding en begeleiding van alle jeugdspelers van WIJC;
 Te komen tot een zo aantrekkelijk mogelijke jeugdafdeling . Bij voorkeur met zo veel mogelijk spelers uit de eigen dorpen en omliggende buurtschappen;
 Te komen tot een zo kwalitatief hoog mogelijk niveau van alle jeugdspelers;
 Een goed functionerende algehele organisatie bij de jeugdafdeling;
 Te zorgen voor juist opgeleide trainers/leiders/begeleiders, passend bij het niveau van de teams;
 Zorg dragen voor optimaal functionerende begeleidingsteams voor ieder jeugdelftal;
 Een kwantitatief zo breed mogelijke doorstroming van de jeugd naar de senioren, van een kwalitatief zo hoog mogelijk technisch, tactisch, mentaal, fysiek en sociaal niveau

Doorstroming van diverse jeugdteams naar een hoger niveau is geen doelstelling op zich, maar kan/mag men, op de middellange termijn, verwachten als een spin-off effect van het jeugdvoetbalplan.

De primaire doelstelling blijft echter alle jeugdspelers op een plezierige en liefst ook succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen, en iedere speler de kans te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het jeugdplan dient een gestructureerde voetbalopleiding te bieden aan alle spelers binnen de jeugdafdeling van vereniging, dat betekent concreet ; van F-pupil tot A-junior.


3. Organisatie WIJC

3.1 Inleiding

De WIJC-organisatie komt voort uit de beide moederverenigingen, te weten v.v. Wacker en v.v. IJhorst. In 2009 is een convenant met elkaar overeengekomen waarin is afgesproken dat bestuurlijk WIJC onder het Dagelijks Bestuur van v.v. Wacker ressorteert en dat op begrotingsbasis financiële afspraken zijn gemaakt om het WIJC mogelijk te maken ‘zelfstandig’ te functioneren.

Binnen WIJC kennen we de volgende functies/commissies:
• Voorzitter jeugdcommissie WIJC;
• Technisch jeugdcoördinator met ondersteuning van coördinatoren voor F, E, en D-pupillen;
• Activiteitencommissie (3 leden);
• Wedstrijdsecretariaat;
• Kledingcommissie;
• Toernooicommissie.

Vanuit WIJC zijn er verschillende relaties met de moederverenigingen. Zo is er contact met de technische commissie en sponsorcommissie en zijn er bestuurlijke relaties met de beide dagelijkse bestuur van v.v. Wacker.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de taken/rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen/commissies binnen de WIJC-organisatie. Vanuit de doelstellingen van WIJC en het jaarprogramma te komen tot inzicht in de financiële behoeftes, welke jaarlijks vertaald zullen worden in een begroting en waarover periodiek verantwoording zal worden afgelegd door middel van een (financieel) jaarverslag, bij voorkeur halfjaarlijks.


3.1.1 Organogram

WIJC

3.2 Voorzitter jeugdbestuur WIJC

Taken en verantwoordelijkheden:
• De voorzitter van het jeugdcommissie van WIJC is het eerste aanspreekpunt voor de besturen van de beide verenigingen aangaande het jeugdbeleid, waarbij dit primair het bestuur van v.v. Wacker is.
• Zorgdragen voor een jaarlijkse begroting in afstemming met de penningmeester van v.v. Wacker;
• WIJC vertegenwoordigen in de bestuursvergaderingen van v.v. Wacker en verantwoording afleggen in de algemene jaarvergadering(en).
• Aanspreekpunt voor de functionarissen/commissieleden van het WIJC-bestuur en hen begeleiden / coachen waar mogelijk en noodzakelijk is en hen wijzen op hun verantwoordelijkheden om zodoende in de lijn van onderhavig beleidsplan te blijven werken;
• Beleidsmatige wijzigingen doorvoeren in het jeugdvoetbalbeleid indien dit wenselijk danwel noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen van reglementen/statuten of andere externe factoren;
• Zorgdragen voor regelmatig overleg met de functionarissen/commissieleden van het WIJC-bestuur, conform een jaarplanning die jaarlijks wordt opgesteld in januari.


3.3 Technisch jeugdcoördinator

De technisch jeugdcoordinator is verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Fungeert als ‘brug’ tussen het technische kader en de WIJC-commissaris die rapporteert aan het Wacker bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing, uitvoering, coördinatie en eventuele bijstelling van alle voetbaltechnische aspecten binnen W.IJ.C.
• Bewaakt en geeft sturing aan de technische rode draad, heeft beslissing-bevoegdheid in het voetbaltechnische gedeelte en wordt als zodanig op de hoogte gehouden, door alle kaderleden, aangaande deze zaken, zoals verwoord in onderhavig plan.
• Geeft ondersteuning en advies aan trainers en/of (bege)leiders op technisch gebied door frequent trainingen te bezoeken en/of bijeenkomsten te verzorgen. Heeft het recht van aanwezigheid en het geven van adviezen c.q. correcties tijdens trainingen, besprekingen en wedstrijden van de jeugdteams.
• Stelt (in overleg met de diverse trainers) een periodiek trainingsmodel per leeftijdsgroep samen en controleert en evalueert de uitvoering er van en legt de uitkomsten vast in een database. Waar nodig stuurt hij hierin bij. De wens is om te komen tot de invoering van een geautomatiseerd Speler Volg Systeem (Sporttrack System). Alvorens over te gaan tot aanschaf van een dergelijk systeem zal een plan van aanpak worden ontwikkeld, waarin wordt vastgelegd hoe vulling, beheer en onderhoud worden vormgegeven. Aanschaf is eenvoudig, echter instandhouding voor lange termijn is essentieel voor een verantwoorde investering;
• Bezoekt periodiek wedstrijden en trainingen van jeugdteams uit alle leeftijdsgroepen. Hier dient een roulatie systeem te worden toegepast zodat alle jeugdteams bekeken kunnen worden, liefst meerdere malen per seizoen. Maakt analyses van de teams en zijn individuele speler(s) waarvan hij de wedstrijden bezoekt en legt dit vast in.
• Organiseert 1 x per 3 maanden trainers overleg en ontvangt, beheert en verzamelt verslagen en/of informatie op voetbaltechnisch gebied aangaande de jeugd. Hier werkt hij structureel en constructief samen met alle jeugdtrainers.
• Adviseert WIJC en is eindverantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe jeugdtrainers in afstemming met de coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen.
• Draagt zorg voor de bezetting van coördinatoren van de juniorenteams en voert hier regelmatig overleg mee (minimaal 3 x per jaar, waarvan 1 indelingsoverleg in mei/juni van ieder jaar).
• Verzorgt periodiek demonstratietrainingen voor trainers van de selectieteams en de overige trainers van de diverse leeftijdsgroepen;
• Houdt contact met de hoofdtrainers van VV Wacker en VV IJhorst aangaande talentvolle jeugdspelers (afstemming met de technische commissies van beide verenigingen)
• Stimuleert technisch kader opleidingen te volgen, die bijdragen aan een verbreding, verdieping van kennis m.b.t. aspecten die belangrijk zijn binnen WIJC, zoals daar zijn trainers- en andere cursussen;
• Geeft tijdig wensen door aangaande oefenmateriaal, cursussen e.d. zodat hier in de begroting rekening mee gehouden kan worden;
• Draagt zorg voor de organisatie van een indelingsoverleg rond half april van ieder jaar en stemt in overleg met leiders, coördinatoren en trainers de teamindeling af voor de nieuwe competitie, in de lijn van onderhavig beleidsplan en stemt e.e.a regelmatig af met de voorzitter van WIJC;
• Draagt zorg voor een indeling en invulling van het trainingsschema en stemt dit af met de betrokken trainers voor zowel de veld- alsmede de zaaltraining, voor zover van toepassing (E- en F-teams);
• Is aanspreekpunt voor de KNVB aangaande de competitie-indeling en andere verenigingen;
• Stemt met de activiteitencommissie tijdig af (augustus van ieder jaar) omtrent de invulling van de wintercompetitie voor E en F-pupillen.


3.3.1 Coördinatoren voor de junioren

De technisch jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de aanstelling van de coördinatoren bij de junioren. De taken en verantwoordelijkheden van deze coördinatoren zijn:
• Eerste aanspreekpunt voor de leiders (dit ter ontlasting van de technisch jeugdcoördinator)
• Problemen en aandachtspunten signaleren aangaande bezetting teams en de begeleiding van deze teams. De coördinator probeert deze problemen in overleg met leiders en trainers in eerste instantie zelf op te lossen voor zover dit in zijn/haar vermogen ligt. Daarna volgt nadere afstemming met de technisch jeugdcoördinator
• Adviseert de technisch jeugdcoördinator omtrent de teamindeling in de mei/juni-vergadering van ieder jaar ten behoeve van de competitie van volgend jaar
• Geeft aan de technisch jeugdcoördinator de wensen aan voor eventuele oefenwedstrijden en organiseert deze in afstemming met de technisch jeugdcoördinator
• Organiseert minimaal 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) een overleg met de verschillende leiders van de leeftijdscategorie (D, E, F) en (A, B, C) omtrent het bespreken van aandachtspunten en ontwikkelingen;
• Adviseren van teambegeleiders omtrent hun taken en verantwoordelijkheden en het verstrekken van tips.

De coördinatoren zijn in geen geval verantwoordelijk voor het technische beleid. Dit blijft te allen tijde primair de technisch jeugdcoördinator.


3.3.2 Teambegeleiders

Teambegeleiders van een team zijn ouders/verzorgers die de coördinatie rond het team voor hun rekening nemen. Dit gaat om o.a. de volgende eenvoudige taken:
• Zorgen voor een was- en rijschema voor iedere competitie;
• Verzorgen van de communicatie naar de spelers en ouders/verzorgers;
• Zorgdragen dat er regelmatig een wedstrijdverslag komt op de website van WIJC;
• Zorgdragen voor het ontvangen van de tegenstander bij thuiswedstrijden;
• Zorgdragen voor het invullen van het wedstrijdformulier;
• Verantwoordelijk voor de kleding en andere door de club beschikbaar gestelde materialen;
• Zorgdragen voor het ordentelijk nalaten van kleedkamers na wedstrijden;
• Stimuleren van de spelvreugde van spelers en vergroten van de betrokkenheid van ouders door het verstrekken van goede informatie;
• Signaleren en doorgeven van knel- en aandachtspunten aan de technisch jeugdcoördinator en/of coördinator van iedere leeftijdsgroep;
• Zorgdragen voor de aanlevering van de wedstrijdbal bij de scheidsrechter

3.4 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit 3 leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Het verzorgen van de volgende activiteiten:
o Paasfeest;
o Sinterklaasfeest;
o Oliebollentoernooi;
o Pannenkoekentoernooi;
o E-kamp;
• Organiseren van de bezetting tijdens de wintercompetitie in de zaal;
• Coördinatie van de Grote Clubactie in afstemming met leiders, trainers en coördinatoren;
• Zorgdragen voor tijdige indiening van nieuwe wensen voor de begroting van ieder volgend jaar;
• Verantwoordelijk voor de verantwoording van de begrotingsposten van de activiteitencommissie binnen de begroting van WIJC;
• Bijdrage leveren aan het RIJS-toernooi (30 december van ieder jaar in afstemming met Rouveen, IJhorst en Staphorst).

3.5 Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor de volgende zaken:
• Draagt zorg voor het op een gestructureerde manier laten verlopen van de wedstrijddagen.
• Deelt de kleedkamers en de velden in en houdt rekening met de beschikbare capaciteit en speeltijden en speeldata;
• Onderhoudt alle contacten met de KNVB daar waar het gaat om competitiewedstrijden en bekerwedstrijden;
• Onderhoudt contacten met de KNVB consul voor de keuring van de velden en communiceert tijdig naar leiders omtrent afgelastingen;
• Geeft de wedstrijdindeling door aan de scheidsrechterscommissie.


3.6 Kledingcommissie

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor:
• Het beheren van alle kleding (shirts, broeken, sokken, bidons, waterzakken, inspeelballen en tassen, trainingspakken);
• Het innemen aan het einde van het seizoen en uitgeven van kleding aan het begin van het seizoen per team en sanctioneert spelers voor het niet goed beheren en/of onderhouden van uitgereikt materiaal, volgens de regels die WIJC hiervoor hanteert;
• Het tijdig aangeven aan de voorzitter van WIJC of er nieuwe kleding besteld moet worden en welke gevolgen dit heeft voor de begroting;
• Adviseert de voorzitter van WIJC omtrent de aanschaf van nieuwe kleding aangaande kwaliteit, verschijningsvorm, kleurstelling e.d;
• Stemt met de voorzitter van WIJC af omtrent de wijze van aanschaf van nieuwe kleding en welke rol de kledingcommissie hierin wenst in te nemen (eens per 3 a 4 jaar zal dit aan de orde zijn).


3.7 Toernooicommissie

De toernooicommissie draagt zorg voor de organisatie van het jaarlijkse WIJC-jeugdtoernooi en stemt de activiteiten, voorbereidingen en financiële kaders rondom een dergelijk toernooi af met de activiteitencommissie, de technisch jeugdcoördinator en de voorzitter WIJC3.8 Werving van vrijwilligers

De werving van vrijwilligers binnen WIJC is niet expliciet vastgelegd. Het gaat hier om een verenigingsmodel waarbij kinderen aan sport doen en de ouders hand- en spandiensten verrichten. Natuurlijk is het van belang dat een vereniging als v.v.Wacker en v.v.IJhorst uitsluitend kunnen functioneren door de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Echter als het aantal vrijwilligers dalende is zal dit gevolgen hebben voor het totale functioneren van de vereniging.

De werving van vrijwilligers is niet toe te wijzen aan een persoon/functie binnen, maar is enblijft een verantwoordelijkheid van alle op dat moment aanwezige vrijwilligers door alert te zijn op potentiële vrijwilligers die op basis van tijd, competenties, betrokkenheid e.d. iets zouden kunnen betekenen voor de WIJC of beide verenigingen. Door positief te spreken over de vereniging en zorg te dragen voor een goede binding door activiteiten is de kans op behoud en uitbouw van vrijwilligers het grootst.


4. Gedragsregels binnen WIJC

4.1 Gedragsregels

Binnen WIJC wordt het wenselijk geacht dat alle spelers, leiders, trainers en verzorgers/ouders van spelers op de hoogte zijn van de gedragscode die we binnen WIJC hanteren. Om deze gedragscode te onderschrijven en ouders/verzorgers maar met name spelers er van te laten doordringen dat deze code breed van toepassing is, wordt het wenselijk geacht dat ouders/verzorgers, leiders, trainers en spelers deze gedragscode ondertekenen.

Omtrent het ondertekenen van deze gedragscode, waarvan in de bijlage het complete document is opgenomen, volgt nog een specifiek moment van aandacht. Vervolgens zullen alle nieuwe spelers hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt de gedragscode regelmatig onder de aandacht gebracht. Dit kan op verschillende momenten door trainers, leiders of ouders, maar ook door in de clubbladen, kleedkamers, kantine en op de websites hier regelmatig danwel permanent aandacht voor te vragen.

De gedragsregels binnen WIJC zijn hieronder opgenomen en spreken voor zich. Wat het bestuur van WIJC van belang vindt, is dat trainers, leiders en begeleiders ook een taak hebben in de sociale opvoeding en begeleiding van de jeugdspelers.

Spelers
• Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
• Aanvaard de beslissing van scheidsrechters;
• Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden;
• Geef spelers van de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand;
• Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je teamgenoten aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
• Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend;
• Je loopt niet weg voor een klusje;
• Bij verhindering tijdig afmelden, dit geldt ook voor trainingen;
• Grof taalgebruik en/of schelden tijdens wedstrijden of trainingen kan voor leiders of trainers aanleiding zijn tot disciplinaire maatregelen. Zij zijn ook vrijwilliger en staan hier vooral voor jouw plezier;
• Gedraag je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer.

Ouders/verzorgers van jeugdleden
• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier;
• Blijf altijd positief (juist bij verlies, volgende keer beter);
• De begeleider(s) coachen uw kind op technisch en tactisch niveau;
• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
• Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken;
• Ondersteun (alle) pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen;
• Zie er op toe dat direct na het sporten gedoucht wordt;
• Er wordt van u verwacht dat u meedraait in een roulatieschema in verband met vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de kleding;
• Bedenk dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan. En als het niet anders kan, doe dit dan tijdig, zodat leiders of teamgenoten hierop kunnen anticiperen.

Coaches en leiders
• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
• Bedenk dat men voetbalt voor het plezier en om iets te willen leren.
• Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook;
• Breng de spelers bij respect te hebben voor elkaar en voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter;
• Maak duidelijk afspraken m.b.t. op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden en omgang met materialen en kleedkamers;
• Rook niet vlak voor of vlak na training(en)wedstrijd(en) en tijdens besprekingen. Bij voorkeur wordt er in het geheel niet gerookt op het sportcomplex;
• Neem een stimulerende en uitdragende rol aan;
• Zorg voor een goede ontvangst van de gasten. Dit bestaat uit:
o Het wijzen van de goede kleedkamers;
o Het wijzen van het veld waarop gespeeld dient te worden;
o Het aanbieden van koffie voor de leiders na de wedstrijd;
o Het aanbieden van het wedstrijdformulier ter ondertekening en zorgdragen dat het wedstrijdformulier binnen de vereniging op de juiste plek wordt ingeleverd;
o Het controleren van de kleedkamers op schoon opleveren (ook die van de tegenstander) en indien dit niet acceptabel is hier zelf actief actie op te ondernemen.

Toeschouwers/supporters
• Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij;
• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
• Veroordeel elk gebruik van geweld;
• Respecteer beslissingen van de scheidsrechter;
• Moedig spelers altijd aan en stimuleer hen om zich aan de spelregels te houden;
• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
• Blijf altijd buiten de veldafrastering.


4.2 Straffen

Het bestuur is krachtens artikel @ van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Straffen kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel @@ van het huishoudelijk reglement.

Straffen kunnen bestaan uit:
• Berisping;
• Uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen;
• Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
• Royement;
• Verhoging contributie/afkoopregeling;
• Verhalen van kosten eventueel via de deurwaarder.

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.
Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze Gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. De rechten van de betrokkene - waaronder her recht van beroep - zijn gewaarborgd.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen.

Straffen die worden opgelegd door de KNVB worden door de vereniging uitsluitend bestreden als er overduidelijk sprake is van een scheidsrechterlijke dwaling. Het uitgangspunt van WIJC is dat in principe de scheidsrechter altijd gelijk heeft, tenzij! Indien een team of de leiding van een team een schorsing wenst aan te vechten, dient zij hiertoe zelf een bezwaarschrift toe op te stellen. Aan de vereniging kan dan verzocht worden deze te richten aan de tuchtcommissie van de KNVB.

Straffen/boetes opgelegd door de KNVB zijn te allen tijde voor rekening van het team. Het is een verantwoordelijkheid van leiders, team en ouders/begeleiders zorg te dragen voor betaling van deze boetes. Individuele boetes als gevolg van gele en rode kaarten komen voor rekening van de speler(s) die het betreft. Dergelijk kosten kunnen nimmer gereclameerd worden bij de vereniging.


5. Voetbaltechnische jeugdbeleid WIJC

Bij de volgende teams dient (minimaal) de nadruk te worden gelegd op het spelplezier:
• A1 junioren
• B1 junioren
• C1 junioren
• D1 pupillen
• E1/E2 pupillen
• F1/F2 pupillen

Als er meer dan 5 teams per leeftijdsgroep beschikbaar zijn dienen de eerste 3 teams van de leeftijdsgroep prestatiegericht, binnen de geformuleerde doelstellingen, te werken. Uiteraard dient het streven erop gericht te zijn zoveel mogelijk teams een zo kort mogelijke aansluiting te laten hebben met de hiervoor genoemde teams.


5.1 Organisatie van het jeugdvoetbal op technisch vlak

Iedere jeugdspeler dient in principe zo hoog mogelijk te spelen, passend bij diens individuele kwaliteiten. Dat betekent dat bij de jeugdopleiding het belang van de individuele speler voorop dient te staan. Enige uitzondering hierop is als het kind zelf aangeeft in een ander (bv. vriendenteam) te willen spelen.

Hierbij wordt verwezen naar de doelstelling binnen de seniorenafdeling van beide moederverenigingen; het bedrijven van de voetbalsport op amateur-basis waarbij een zo hoog mogelijk niveau wordt nagestreefd.


5.2 Technisch beleid

Binnen alle geledingen van het jeugdvoetbal dient er een WIJC-draad zichtbaar te zijn, en te blijven, op de volgende punten:
• spelopvatting(en) en technische visie;
• leiding en begeleiding;
• jeugdcoördinatoren/trainers/trainingen;
• selecties/selectiespelers/selecteren/selectiecriteria;
• keepers-opleiding;
• doorstroming van jeugd naar senioren;
• beoordelingssysteem en vastlegging.


5.2.1 Voetbalvisie

Bij het bedrijven van amateursport dient het plezier altijd voorop staan. Echter naast het hebben van Plezier is ook het leveren van een Prestatie een doel, iedereen wint tenslotte graag !
Hieraan gekoppeld is er een derde factor van belang, de Presentatie van zowel vereniging, de teams en het individu. Kortom, Plezier, Prestatie en Presentatie dienen de uitgangspunten te zijn binnen de doelstellingen van WIJC.

Het is dan ook de taak van iedereen binnen de vereniging de drie P's te stimuleren en te ontwikkelen, waarbij de optimale ontplooiing van de jeugdspelers centraal staat. Factoren als vaardigheid, leeftijd, interesse, ambitie en persoonlijke sociale omstandigheden spelen hierin een rol en dienen al naar gelang behartigd te worden.

Een goed gestructureerde voetbalopleiding en een positieve spelopvatting (gebaseerd op aanvallend voetbal) zal de ontwikkeling van het potentieel van jeugdspelers optimaliseren en een goede en tijdige doorstroming, zowel in de jeugd als naar de senioren, bevorderen. Ook zal het een bijdrage leveren aan de sportieve en sociale opvoeding en begeleiding van jeugdspelers in het algemeen.

Spelopvatting en uitvoering
In de hier geformuleerde visie staat een positieve spelopvatting centraal. Verzorgd en op techniek gebaseerd aanvallend voetbal brengt niet alleen optimaal plezier en beleving bij de spelers maar biedt bovenal een zeer gunstig en groot leereffect. Een 1:4:3:3 formatie (met een naar het middenveld doorschuivende verdediger) geldt als principe-uitgangspunt binnen deze spelopvatting en de uitvoering daarvan.

Bij de 7-tallen in de prestatieve F en alle E teams dient een afgeleide van deze vorm gekozen te worden. Daarbij geniet een 1 : 1 : 2 : 1 : 2 formatie de voorkeur waarbij de centrale spelers 5 functies innemen, te weten die van de nr’s 4 , 3 , 6, 10 en 9, zijnde de laatste man, voorstopper, centrale verdedigende middenvelder, aanvallende centrale middenvelder en centrale spits. De spelers aan de zijkanten voeren de taken van vleugelverdedigers, de halfspelers en de buitenspelers uit. Deze veldorganisatie is een afgeleide van het 1:4:3:3 systeem. De taken per positie van de spelers in de 7 tallen komen overeen met die van de spelers in de 11-tallen. Een naadloze overgang van E naar D wordt hiermee een stuk makkelijker.

Uitvoeringen beknopt ;

Bij balbezit zoveel mogelijk via verzorgd positiespel opbouwen van achteruit, een man meer situatie op het middenveld creëren om vervolgens van daaruit tot aanvallen te komen. In die eindfase komt men uit op een 1 : 3 : 3 : 4 formatie.

Bij balverlies pressing spelen. Zodra de tegenstander in balbezit komt/is wordt er druk naar voren gezet. De tegenstander wordt direct vast gezet, het verdedigen dient zo ver mogelijk van het eigen doel plaats te vinden.

Bij deze speelwijze wordt er veel op technisch, tactisch/inzichtelijk, fysiek en mentaal gebied van de spelers gevraagd, waardoor er dus weer meer geleerd kan worden.

Alle facetten die verbonden zijn aan het spelen in deze formatie en uitvoering, de taken en verantwoordelijkheden van het team en elk afzonderlijk individu, spelen in de hogere jeugdteams en later bij de senioren een zeer grote rol in het (voetbal) niveau dat structureel wordt behaald door zowel het team als het individu.

Omdat de grotere weerstand die de speler zal ondervinden na doorstroming naar een hoger team een aanpassingsperiode vereist is het belangrijk dat de manier van voetballen, op welke positie men ook speelt, direct duidelijk is voor iedere speler zodat op dat vlak de aanpassing vrijwel moeiteloos zal kunnen plaats vinden.

Deze spelopvatting en speelwijze zal dan ook door de gehele jeugdafdeling herkenbaar dienen te zijn. Met andere woorden, alle jeugdteams dienen in dezelfde formatie en volgens dezelfde speelwijze en uitvoering te spelen.

Hiermee bereikt men binnen de jeugdafdeling dat spelers, of men nu in de E3, D2 of in de A1 speelt, weten wat de taken en functies van iedere positie in het veld zijn. Ze zijn gewend zo te spelen en weten wat er van hen verwacht wordt.

Als alle teams in dezelfde formatie en volgens dezelfde speelwijze spelen zal de doorstroming naar hogere teams dan ook vergemakkelijkt worden.

De taken en functies van iedere positie, elke linie en flank in de hier geformuleerde speelwijze en uitvoering zullen uitgebreid op papier dienen te worden uiteengezet. Iedere trainer, coach, leider en begeleider kan dan binnen deze richtlijnen sturing geven aan dit opleidingsfacet in de jeugdafdeling.

Ook zal er een rode draad in de coaching van de spelers aanwezig dienen te zijn. Belangrijk daarbij is dat de trainers van de diverse leeftijdsgroepen op dezelfde lijn zitten, zodat de coaching in de diverse leeftijdsgroepen in grote lijnen overeenkomt.


5.2.2 Leiding/begeleiding

Verwezenlijking van dit jeugdplan vereist capabele leiders en begeleiders . Dit dienen mensen te zijn die zich volledig willen inzetten, bereid zijn constructief overleg te plegen en daarbij het beste voor de individuele speler als uitgangspunt hanteren. Zij zijn bereid om nauw samen te werken en het jeugdplan positief te benaderen, te steunen en uit te voeren binnen de richtlijnen zoals beschreven.

Hierbij dienen (kunnen) we onderscheid te maken tussen 2 groepen :

Leiders/begeleiders van prestatiegerichte teams ;
• bezitten kennis/ervaring op het niveau waarop het desbetreffende team acteert;
• zijn bereid optimaal samen te werken met de trainer(s);
• bezitten de hier benodigde sociale vaardigheden om met jeugd om te gaan;
• zijn in staat de prestatie als doel te stellen en dit over te brengen;
• zijn (bij voorkeur) in het bezit van een passend diploma (TCIII/pupillentrainer/JVSL).

Leiders/begeleiders van recreatief ingestelde teams:
• stimuleren het plezier in de voetbalsport;
• bezitten de hier benodigde sociale vaardigheden om met jeugd om te gaan;
• zijn bereid en capabel om eventueel als grens en/of scheidsrechter op te treden.


5.2.3 Opleiding, training en coaching

Passend bij de diverse functies van het uitvoerend kader behoren een aantal taken en verantwoordelijkheden. De trainers die betrokken zijn bij de uitvoering van het jeugdvoetbal plan dienen volledig bereid te zijn de in het plan uitgestippelde middelen toe te passen, deze uit te dragen en te promoten en bereid te zijn onderling samen te werken.

Uiteraard dienen de trainers, met name die van de selecties, een zo goed mogelijke prestatie na te streven, echter is dit dus geen doel op zich. Het opleiden, dus een verbetering van het niveau van de spelers realiseren dient altijd voorop te staan.
Indien het jeugdplan echter goed ten uitvoer wordt gebracht kan (mag) men een opgaande lijn in de prestaties van de jeugdteams verwachten.

Trainers
Om structuur in de trainingsopbouw en methodiek te waarborgen is het aan te bevelen eisen te stellen aan de opleiding en bevoegdheden van de trainer(s). Mocht het onderstaande kader niet aanwezig zijn dan dient het aanbeveling zoveel mogelijk het bestaande kader te stimuleren om deze opleiding(en) te gaan volgen. De samenstelling van het kader dat het jeugdvoetbal plan uit zal moeten voeren, en de daarbij behorende (gewenste) opleidingen, ziet er als volgt uit ;

A1 TC III trainer Coach III/ KNVB Juniorentrainer
B1 JVT KNVB Juniorentrainer/ervaringsdeskundige
C1 JVT KNVB Juniorentrainer/ervaringsdeskundige
D1/2 JVT KNVB Pupillentrainer /ervaringsdeskundige
E1/2 JVSL KNVB Pupillentrainers/ervaringsdeskundige
F1 JVSL KNVB Pupillentrainer /ervaringsdeskundige
Keeperstrainer Keepers scholing /ervaringsdeskundige


Selectietrainers:
• Verzorgen de trainingen en coaching binnen de richtlijnen van onderhavig jeugdplan van WIJC;
• Sturen en (bege)leiden overige jeugdtrainers/leiders van de leeftijdsgroep waarvan zij de selectie trainen.
• Dienen deel te nemen aan het maandelijkse technisch trainers overleg (organisatie technisch jeugdcoördinator);
• Stellen voortgangsrapporten op, 3 x per seizoen (half november/half maart/half juni), waarin verwerkt de vorderingen/stagnaties van de selectiespelers;
• Archiveren gebruikte oefenstof, in grote lijnen, op papier ter evaluatie;
• Dienen deel te nemen aan periodiek trainersoverleg, geïnitieerd door de technisch jeugdcoördinator.

Overige jeugdtrainers
• Verzorgen trainingen en coaching binnen de richtlijnen van het jeugdplan.
• Zijn bereid constructief samen te werken en houden de selectietrainer van hun leeftijdsgroep op de hoogte van vorderingen/stagnaties van spelers van het team dat zij trainen en coachen.

Hiervoor dienen, waar mogelijk, zoveel mogelijk personen te worden aangesteld die voldoende kennis en/of ervaring bezitten om het jeugdvoetbal plan uit te voeren, te promoten en te ondersteunen.

Deze trainers, vaak tevens (bege)leiders, dienen open te staan (voor zover mogelijk en beschikbaar is aan tijd) voor een interne opleiding en begeleiding/scholing door het hoofd jeugdopleiding en mogen/kunnen van deze voldoende ondersteuning verwachten op alle organisatorische en technische raakvlakken van het jeugdvoetbal plan.


5.2.4 Wijze van selecteren

Het initiatief hiertoe ligt bij de technisch jeugdcoördinator i.s.m. de selectietrainers van de diverse leeftijdsgroepen. Deze houden half maart van ieder jaar een bijeenkomst om een (voor) selectie vast te stellen.
Rond mei/juni van ieder jaar vindt dit wederom plaats met als doel de (voorlopige) selectie voor het nieuwe seizoen samen te stellen. De nieuwe teamindelingen zullen voor het einde van het dan nog lopende seizoen gepubliceerd dienen te worden in het clubblad.

Selectie & selectiecriteria
Bij het selecteren dient de (mogelijke) ontwikkeling van de reeds aanwezige en/of potentiële vaardigheden van de jeugdspeler(s) centraal te staan. Er dienen objectieve beoordelingscriteria te worden gehanteerd bij de selectie, waarbij de volgende factoren van groot belang zijn:
• aanwezige/potentiële technische & tactische vaardigheden/kwaliteiten;
• aanwezige/potentiële fysieke en mentale vaardigheden/kwaliteiten;
• beleving, interesse, ambitie en leeftijd.

Waarom selectie vanaf de E-jeugd?

• Het koppelen van het hebben van Plezier en het leveren van een Prestatie dient zo vroeg mogelijk plaats te vinden in de jeugdopleiding;
• De overgang van de E’s naar de D’s dient zo klein mogelijk gehouden te worden, en spelers dienen hun vaardigheden en/of potentiële kwaliteiten op een zo jong mogelijke leeftijd verder te kunnen ontwikkelen;
• Alleen selecteren voor de E1 is een te smalle basis. Ook de E2 dient een selectie team zijn, omdat er in de D-pupillen met 11-tallen wordt gespeeld i.p.v. 7-tallen.


Doorselecteren > Signaleren, reageren en activeren :

Op initiatief van het hoofd jeugdopleidingen en de trainer(s) dient het doorschuiven van een speler naar een hoger team op ieder moment tijdens het seizoen plaats te kunnen vinden. Indien een situatie als deze zich voordoet dient er direct gehandeld te worden binnen de richtlijnen van de doelstellingen.

De optimale ontwikkeling van de aanwezige/potentiële vaardigheden van de individuele jeugdspeler dient altijd het uitgangspunt te zijn.

Spelers die het niveau van het team waarin zij spelen ontgroeit zijn leren niet meer en dienen dus, om weer te kunnen leren en zich te verder te ontwikkelen, meer weerstand te krijgen en daarom zo snel mogelijk hogerop te trainen en te spelen.


5.2.5. Selecteren en opleiden van keepers

Het doel dient te zijn het in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vangen met het selecteren van de spelers die aanleg en plezier hebben in het keepen, en deze via een gestructureerde manier opleiden en begeleiden tot goede keepers.

Om te komen tot een optimaal bezet keeperarsenaal zijn er 2 fases van belang:
1) het op doel zetten van de juiste spelers;
2) het opleiden en begeleiden van deze keepers.

In de 1e fase, selectie dient te beginnen bij de E-pupillen, zullen de spelertjes vaak zichzelf naar voren schuiven, zij die graag willen omdat ze het keepen leuk vinden. Deze spelers kun je stimuleren en ervaring op laten doen door :
• het houden van specifieke trainingssessies voor keepers of zij die dat willen worden ( dus ook zij die nog niet keepen )
• het invoeren van een roulatiesysteem waarbij periodiek, uiteraard afhankelijk van het aantal beschikbare keepers, een andere speler op het doel staat. Na deze periode dient er evaluatie plaats te vinden waarbij criteria dienen te worden gehanteerd als beleving en plezier, aanleg en motivatie.
• Indien spelers de benodigde vaardigheden bezitten, of duidelijk aanleg hebben deze te ontwikkelen, dienen deze direct als vaste keeper te kunnen fungeren.

De 2e fase bestaat uit het structureel opleiden van de keepers volgens de richtlijnen zoals beschreven in het trainingsplan van het jeugdvoetbal plan.


5.2.6 Doorstroming naar de senioren

Een doelstelling van het jeugdplan is o.a. het waarborgen van de continuïteit en zorgen voor een goede doorstroming naar de senioren, waarbij onderscheid gemaakt dient te worden tussen prestatiegerichte en recreatief ingestelde spelers. Van primair belang is de prestatiegerichte speler die de benodigde kwaliteiten bezit voortijdig te laten “proeven” aan het senioren voetbal. Dit kan men tot stand brengen/houden door :
• Het samenstellen van een team voor spelers tot en met 21 jaar, en deze regelmatig te laten trainen en spelen met elkaar;
• Talentvolle jeugdspelers inzetten bij oefenwedstrijden van het 2e team;
• Talentvolle jeugdspelers periodiek laten trainen met de A/B selectie;
• Via invalbeurten spelers kansen te geven om mee te spelen met de selectie.

Hiermee kan men realiseren dat:
• jonge spelers de kans krijgen zich eerder te profileren
• de desbetreffende spelers een extra motivatie krijgen ( ze horen erbij )
• men went aan het trainen/spelen onder maximale weerstand en dus de overgang naar de senioren wordt versoepeld

Bij de recreatief ingestelde spelers dient men het gevoel er maar een beetje "bij te hangen" te voorkomen. Volledige aandacht is hier op zijn plaats, zodat men niet verloren gaat voor de voetbalsport en de vereniging.

Dit kan men realiseren/in stand houden door :
• Tijdig voor de overgang naar de senioren een gesprek te houden met de spelers en de coördinator(en) van de senioren teams over de te volgen weg.
• Het creëren, c.q. in stand houden, van optimale trainingsmogelijkheden
• Bij de indeling voldoende rekening houden met de wensen van de spelers, uiteraard passende binnen de mogelijkheden van de senioren teams.
• Het zorgen voor/in stand houden van een geschikte trainers- en begeleidingsstaf.


5.2.7 Beoordelingssysteem en vastlegging

Bij de beoordeling van de aanwezige/potentiële kwaliteiten van de jeugdspelers kan men gebruik maken van het zg. TIPS model, dat staat voor ;
• Techniek
• Inzicht
• Persoonlijkheid
• Snelheid

Deze 4 belangrijke speleigenschappen zijn onderverdeeld in een aantal facetten:
• Bij Techniek ; links en rechtsbenigheid, verdedigend en aanvallend koppen, balaanname, afscherming en verwerking, handelingssnelheid, direct spel, de passeerbeweging, de voorzet, het inspelen, de passing over grote afstand etc.etc.
• Bij Inzicht ; bewegen, vrijlopen, wegblijven, ruimte creëren, positioneel verdedigen, positieovername, het coachen van medespelers, een wedstrijd lezen etc. etc.
• Bij Persoonlijkheid ; leiderscapaciteiten, coaching, karakter & gedrag, zelfvertrouwen, flair, acceptatie vermogen, beslissingsbereidheid etc. etc.
• Bij Snelheid ; explosiviteit, versnellingsvermogen, sprintvermogen en duurvermogen voor alle drie deze onderdelen.

Al deze onderdelen dienen te worden uitgesplitst onder de 4 genoemde hoofdelementen. Bij beoordeling van spelers zullen er 5 keuzemogelijkheden zijn t.w. ; Zwak, Matig, Voldoende, Goed en Uitstekend.

Beoordeling van spelers dient op al deze onderdelen plaats te vinden en te worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand. Dit bestand dient te worden beheert en onderhouden door het hoofd jeugdvoetbal opleiding, en is ter inzage beschikbaar voor het uitvoerend kader van het jeugdplan en de beide ( hoofd & jeugd ) besturen.

Naast de beoordeling op deze wijze dient er een aanvullende omschrijving van de speler en zijn/haar kwaliteiten en/of tekortkomingen te worden gemaakt. In een bondige samenvatting moet men kunnen terug vinden met wat voor een speler men hier van doen heeft en wat men van deze speler kan en mag verwachten.

De speler (s) zelf tenslotte worden door hun trainer gekend in de rapportage en daarbij gewezen op de aandachtspunten waaraan gewerkt dient te worden door de desbetreffende speler.


5.3 Trainingsplan per leeftijdsgroep

Omdat de tijd om spelers op te leiden slechts minimaal is, zo’n 2 tot 3 uur training per week, en daarin te komen tot een zo hoog mogelijk rendement in de ontwikkeling van iedere speler dient er een optimaal voetbal leerklimaat te worden gecreëerd.

Trainingen dienen daarom te voldoen aan een aantal specifieke eisen !

Deze moeten voetbal eigen bedoelingen hebben en oefenstof bevatten gericht op ;
• het scoren en voorkomen van doelpunten;
• het verdedigen, opbouwen en aanvallen;
• de omschakeling van balbezit/balbezit tegenstander en omgekeerd;
• doelgerichtheid.

Voor het boeken van snelle vooruitgang dient men de meest essentiële oefenstof zoveel mogelijk te herhalen omdat dit veel leermomenten voor de spelers oplevert. Van belang is dat spelers veel aan de beurt komen en niet lang hoeven te wachten en/of stilstaan. Een goede voorbereiding, organisatie, voldoende faciliteiten en materialen is hierbij uiteraard van essentieel belang.

Hoe meer leermomenten --> hoe meer coaching ---> hoe sneller het leerproces!

Uiteraard dient de training en de te geven oefenstof te worden afgestemd op iedere specifieke groep, en dient er dus rekening gehouden te worden met begrippen als leeftijd, vaardigheid, beleving, motivatie en interesse.


HET MEEST BELANGRIJKE ASPECT IN DE VOETBALOPLEIDING ;

is een goede coaching en de beïnvloeding van de spelers tijdens de trainingen, waarbij:
• De spelbedoelingen dienen bij iedereen duidelijk te zijn. ( Het heeft geen zin oefeningen te doen terwijl er spelers zijn die niet snappen waar het om gaat. )
• Spelers dienen te worden beïnvloed door het stopzetten/ingrijpen van de training. De trainer dient het voetbal te doceren, ofwel ; spelsituaties uit te leggen en/of voor te doen, aanwijzingen te geven, vragen te stellen en de spelers zelf oplossingen aan te laten dragen. Hiermee bereikt men dat de speler leert !


5.4 Richtlijnen oefenstof per leeftijdscategorie

5.4.1 F-pupillen (6 tot 8 jaar)

Het kennis laten maken met het voetbalspel en alle weerstanden die dat met zich meebrengt staan hier voorop. De baas worden over de bal is hier het meest belangrijk.

• veel spelvormen ; iedere speler zoveel mogelijk aan de bal
• veel laten bewegen, alleen en/of met een medespeler en/of tegenstander
• vooral veel laten scoren, succes geven = beleving kweken


5.4.2 E-pupillen (8 tot 10 jaar)

• alles met de bal (geen conditietraining)
• trainen/ontwikkelen van de technische basisvaardigheden zoals passen en trappen, functionele balbehandeling en wedstrijdtechniek
• het oefenen van kappen en draaien, schijn & passeerbewegingen
(eerst zonder en na verloop van tijd onder weerstand)
• veel spelvormen waarbij basisvaardigheden aan de orde komen
• veel oefenen van positiespel in div. varianten, van 3:1 tot 7:5
• veel partijspelen ( 4:4 is de ideale vorm om het voetbal te leren)
• voorzichtig beginnen met het leren van koppen
• aanleren van de juiste motoriek ( technisch looptrainer ? )

De tweede jaars dient men voor te bereiden op het spelen van 11 : 11. Het is daarom aan te bevelen na de winterstop hier een behoorlijk aantal trainingen aandacht aan te schenken, en een aantal oefenwedstrijden te organiseren.


5.4.3 D-pupillen (10 tot 12 jaar)

• doorontwikkelen van de technische basisvaardigheden zoals passen en trappen, functionele balbehandeling en wedstrijdtechniek
• doorontwikkelen van vaardigheden als kappen en draaien, bal afschermen, schijn & passeerbewegingen, vaak onder weerstand van een tegenstander
• leren aanvallend en verdedigend te koppen
• veel spelvormen waarin de basisvaardigheden gebruikt moeten worden
• elke training oefenen op het positiespel in diverse varianten, 3 : 1 tot 9 : 5
• elke training partijspelen in vereenvoudigde vorm, 4 : 4 t/m 7 : 7

4 : 4 en de vele varianten daarop zijn zeer geschikte oefenstof voor deze leeftijdsgroep, met name waar het betreft het duidelijk maken van bewegen, vrijlopen, wegblijven, ruimte creëren voor een ander etc., etc.
Bij de tweede jaars D pupillen kan men beginnen met het aandacht geven aan de taken per positie, linie en team bespreken en het werken aan vaste spelpatronen.


5.4.4 C-junioren (12 tot 14 jaar)

• alle technische vaardigheden trainen onder weerstand
• elke training positie- en/of partijspelen
• opvoeren van de handelingssnelheid ( maximaal 1/2/3 x raken )
• oefenen op vaste spelpatronen en spelhervattingen
• tactische aspecten van het voetbal belichten, doceren en bespreken
• specifieke taken per positie, linie en als team bespreken en doceren
• specifieke trainingen per linie, flank, as of de hele groep
• veel aandacht aan wedstrijdtactiek, het spelsysteem en de uitvoering daarvan
• aandacht schenken aan de mentale prestatie
• aandacht schenken aan individuele problemen

• GEEN krachttraining (kinderen zijn in de kritieke groeifase!!)


5.4.5. B-junioren (14 tot 16 jaar)

• trainingen dienen bij voorkeur wedstrijdgericht te zijn
• herhaaldelijk trainen van vaste spelpatronen (opbouw/aanval/verdediging)
• instuderen vaste spelhervattingen (doeltrappen, corners, vrije trappen)
• elke training aandacht schenken aan positiespel en partijvormen
• handelingssnelheid opvoeren, veel toepassen van maximaal 1/2/3 x raken
• veel aandacht aan wedstrijdtactiek, het spelsysteem en de uitvoering daarvan
• mentale weerbaarheid van spelers testen en opvoeren ( door bv. sprint training)
• alle facetten van het spel oefenen onder grote weerstand


5.4.6. A-junioren (16 tot 18 jaar)

Bij de A-junioren dient alles wat geleerd is in de gehele opleiding goed onderhouden en door ontwikkeld te worden, en dient elke training in het teken te staan van de prestatie. Bij deze groep , het vlaggenschip van de jeugdafdeling, ligt de nadruk op de prestatie en de voorbereiding op de doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren.

BELANGRIJK !
Om in alle oefenstof de echte wedstrijdsituaties zo dicht mogelijk te benaderen dient men te allen tijde te spelen in afgebakende ruimtes, en soms met toepassing van enkele spelregels, is ook het ontwikkelen van weerstand, van belang zoals deze ook voorkomt in wedstrijdsituaties.

NOOT:
Bij aanvang van het seizoen dient er een trainingsschema te worden opgesteld, een taak van het hoofd jeugdopleiding, waarin in grote lijnen de opbouw en gebruik van oefenstof staat vermeld voor elke afzonderlijke leeftijdsgroep en/of team.


5.4.7. Keeperstrainingsplan

Vanaf de jongste jeugd dient gewerkt te worden aan het aanleren van de juiste technische basisvaardigheden, en het verder ontwikkelen daarvan, van het keepersvak. Aan te bevelen is een mix samen te stellen van oefenstof van de Frans Hoek methode door een ervaringsdeskundige van niveau en deze gestructureerd en passende bij elke leeftijdsgroep aan de keeper(s) aan te bieden via een keeperstrainer.


5.5. Overige trainingsaspecten

5.5.1. Coaching

Een van de meest belangrijke onderdelen van het voetbal is de onderlinge coaching in het veld. Tijdens de wedstrijden, trainingen en besprekingen dient er dan ook veel aandacht gegeven te worden aan de onderlinge coaching bij de jeugd.
Met dient de spelers te leren en te stimuleren contact met elkaar te hebben tijdens het spel, uiteraard op een positieve manier, en elkaar te coachen in de breedste zin van het woord. Dit leerproces kan niet vroeg genoeg beginnen bij de jeugd.

Onderlinge coaching maakt het voetballen niet alleen makkelijker maar levert daarnaast ook een bijdrage aan het opvoeren van het acceptatie vermogen van de spelers onderling en de mentale weerbaarheid van het individu.


5.5.2 Individuele training

Het is wenselijk wekelijks individuele trainingen te laten plaats vinden. Deze kunnen verzorgt worden door het hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de trainer van het team waar de speler in uitkomt en afgestemd op de aanwezige behoefte van het individu.


5.5.3 Conditietraining

Het kweken van een specifieke basisconditie voor de jeugd dient/kan men plaats laten vinden tijdens de normale trainingen. Er is voldoende oefenstof aan te bieden waarbij de jeugdspelers een voorbeeldige inzet tonen, zonder dat men in de gaten heeft dat het doel van de avond wel degelijk het verbeteren van de conditie is.

Bij de oudere jeugd, vanaf de C’s, is kort sprintwerk zeer goed bruikbaar . Niet alleen om snel herstel te bevorderen, maar ook om de mentale weerbaarheid op de proef te stellen. Sprintoefeningen goed uitvoeren na een redelijk inspannende training vereist een bepaalde mentaliteit, en spelers kunnen hiermee dus op de proef gesteld worden.


5.5.4 Mentale vorming

F-pupil (6 tot 8 jaar)
• Plezier, plezier en nog eens plezier kweken in het voetbal

E-pupil (8 tot 10 jaar)
• Sportiviteit stimuleren en aanleren
• Leren omgaan met en accepteren van leiding, mede- en tegenspelers

D-pupil (10 tot 12 jaar)
• Winnaarmentaliteit kweken / stimuleren
• Initiatief leren nemen en coaching stimuleren
• Leren omgaan met winst en verlies
• Zelfvertrouwen stimuleren
• Accepteren van wedstrijdleiding
• Accepteren van instructies /correcties van trainers/leiders

C-junior (12 tot 14 jaar)
• Winnaarmentaliteit kweken/onderhouden /uitbouwen
• Zelfvertrouwen stimuleren
• Initiatief nemen en coaching stimuleren
• Leren controle over de emotie te hebben
• Stimuleren taakgericht willen en kunnen werken
• Accepteren en leren omgaan met kritiek
• Zelfanalyse leren/stimuleren ( kijk ook eens naar je zelf ! )
• Acceptatie kweken bij spelers onderling. ( niet iedereen is hetzelfde )
• Groepsgericht kunnen en willen werken

B-junior (14 tot 16 jaar)
• Inzicht en leren omgaan met mentaliteit/gedrag van tegenstanders
• Leren zelf kritisch te kunnen zijn
• Leren prestatie bewust te zijn
• Acceptatie vergroten bij spelers onderling. ( niet iedereen is hetzelfde )
• Zelfstandigheid activeren en stimuleren ( niet altijd met de groep mee )
• Groepsgericht kunnen en willen werken
• Winnaarmentaliteit optimaliseren/aanscherpen

Bij de A-junioren tenslotte zijn alle aspecten van toepassing maar dient de nadruk te worden gelegd op het kunnen en willen leveren van een prestatie, het inzicht hebben in de verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan en het eisen van perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en fysieke conditie.


5.6 Trainingstijden en trainingsschema’s

De trainingsavonden dienen zodanig gepland te zijn dat de eigen leeftijdsgroepen zoveel mogelijk op dezelfde middag/avond en hetzelfde tijdstip trainen. Voordelen hiervan zijn:
• per leeftijdsgroep zijn vrijwel alle spelers aanwezig
• mogelijkheden tot het doorschuiven van spelers
• trainers, (bege)leiders kunnen elkaar assisteren, vervangen , coachen, etc.
• communicatie/samenwerking/overleg is direct mogelijk

Alle selectieteams trainen op dezelfde avonden. Voordelen hiervan zijn:
• alle selectiespelers zijn aanwezig
• mogelijkheid tot het direct doorschuiven van spelers
• trainers kunnen elkaar assisteren, ondersteunen, vervangen, coachen, etc.
• communicatie/samenwerking/overleg is direct mogelijk


5.7 Wenselijke trainingsfrequentie

• F1/F2 2x per week 1 uur, rest minimaal 1 uur training per week
• E pupillen twee maal 1 uur training per week
• D1 en D2 twee maal 1 uur training per week (D1 liefst 15/30 min. langer)
• overige D teams minimaal 1 uur training per week
• C1 2 twee maal 1.15 uur training per week
• B1 twee maal per week 1,5 uur training
• A1 twee maal per week 1,5 uur training


5.8 Overige aspecten

5.8.1 Teamaanvulling bij tekort aan spelers

Bij een periodiek tekort aan spelers bij teams dient in goed overleg te worden besloten welke spelers zullen worden doorgeschoven of teruggehaald, met inachtneming van ieders team- en individuele belangen. Indien er geen redelijke eensluidende oplossing door de betrokkenen wordt aangedragen dient de technisch jeugdcoördinator hierin een beslissing te nemen in afstemming met de betrokken jeugdcoördinator.

Structurele spelers tekorten vragen een andere aanpak en zal een punt van discussie zijn op het moment dat dit probleem zich voordoet. Hierin dienen alle belanghebbende te worden gehoord, echter dient een beslissing te worden genomen door het jeugdbestuur in overleg met de technisch jeugdcoördinator.


5.8.2 Uitnodigingen Jeugdplan Nederland / Betaald VoetbalOrganisaties

Spelers die hiervoor benaderd worden dienen door de betreffende trainer goed begeleid te worden. Uiteraard worden de ouders direct op de hoogte gesteld, begeleidt en geadviseerd door de vereniging. De huidige trainer van de speler houdt, samen met technisch jeugdcoördinator, contact met de speler(s) en zijn/haar ouders over de ervaringen, vorderingen en voortgang van de desbetreffende speler. Mocht de trainer reeds vertrokken zijn bij de vereniging, dan wordt deze taak overgeheveld naar het hoofd jeugdopleiding.


5.9. Overige voorwaarden

Om tot een optimale uitvoering van het jeugd voetbalplan te kunnen komen, zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Het belangrijkste is dat het hoofd & jeugdbestuur, het hoofd jeugdopleiding de jeugdcoördinatoren en de trainers en (bege)leiders op één lijn zitten. Ook enorm belangrijk zijn uiteraard de beschikbare financiën, en daaraan gekoppeld de materiële voorwaarden en de accommodatie.

Financieel kader
• Aantrekken/opleiden van aanwezig/toekomstig kader en investeren in goede trainers. De insteek is dat goede trainers uiteindelijk ook moet renderen door zorg te dragen voor een goede aflevering van talenten aan de selecties van beide moederverenigingen. Als we deze ambities willen verwezenlijken, zal de begroting de komende jaren moeten toenemen.
• Organisatie van nevenactiviteiten door activiteitencommissie;
• Organisatie van diverse jeugdtoernooien;
• Goede medische voorzieningen/begeleiding voor jeugdspelers;
• De aanwezigheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen.

Accommodatie
• De trainingsvelden dienen in een goede constante conditie te verkeren.
• Goede indeling van de trainingsfaciliteiten, met name de ruimte per team. .
• Trainingsfaciliteiten in de zaal gedurende de wintermaanden voor bepaalde teams.
• Representatieve ontvangstruimte voor tegenstanders, scheidsrechters, rapporteurs, mogelijk(e) sponsors en andere bezoekers.
• Voldoende ruimte/mogelijkheden voor vergaderingen en/of overleg in welke vorm dan ook voor alle teams /trainers/(bege)leiders.
• Goede terugkoppeling en interactie tussen jeugdvoetbalorganisatie en kantine-bezetting/organisatie.


6. Begroting en verantwoording

Jaarlijks wordt er door de commissie WIJC onder verantwoording van de voorzitter van WIJC een begroting opgesteld en afgestemd met het bestuur van v.v. Wacker. In de jaarvergadering van v.v. Wacker wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de begroting van het afgelopen jaar en wordt de nieuwe begroting voor het volgend jaar vastgesteld. Parallel aan de begrotingscyclus wordt ook een jaarverslag opgeleverd, waarin wordt ingegaan op de activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens wordt jaarlijks een jaarplan vastgesteld waarin de activiteiten voor het nieuwe jaar worden beschreven en wordt daar waar mogelijk een relatie gelegd tussen begroting en onderhavig beleidsplan.

Sponsoren

sponsoren1.png